ପେପରମେକିଂ ଏବଂ ପଲପିଂ ପାଇଁ ଅପଫ୍ଲୋ ପ୍ରେସର ସ୍କ୍ରିନ୍ |

asdkl2

ପେପରମେକିଂ ଏବଂ ପଲପିଂ ପାଇଁ ଅପଫ୍ଲୋ ପ୍ରେସର ସ୍କ୍ରିନ ହେଉଛି ଚାଇନାରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ହଜମ ଏବଂ ଅବଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୁରି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉପକରଣ |ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାଗଜ ମେସିନ୍ ଆଗରେ କଠିନ ପଲ୍ପ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କାଗଜ ପଲ୍ପିଂ ଏବଂ ପଲ୍ପର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଲ୍ପର ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହାର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଛି |

ନୀତି ଏବଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ପ୍ରେସର ସ୍କ୍ରିନ ତଳ ଭାଗରେ ସ୍ଲିରି ଫିଡିଂର ଅପଫ୍ଲୋ ଗଠନ, ତଳ ଭାଗରେ ଭାରୀ ସ୍ଲାଗ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଏବଂ ଉପରେ ହାଲୁକା ସ୍ଲାଗ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଅପରିଷ୍କାର ଅପସାରଣ ସମସ୍ୟାର ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରେ |ହାଲୁକା ଅପରିଷ୍କାରତା ଏବଂ ସ୍ଲିରିରେ ଥିବା ବାୟୁ ସ୍ natural ାଭାବିକ ଭାବରେ ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଉପର ସ୍ଲାଗ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ପୋର୍ଟକୁ ବ rise ଼ିବ ଏବଂ ଭାରୀ ଅପରିଷ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତଳଭାଗରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ |ଏହା ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରିଷ୍କାର ବାସସ୍ଥାନ ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଥାଏ, ଅପରିଷ୍କାର ସଞ୍ଚାରଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |ଭାରୀ ଅପରିଷ୍କାର କାରଣରୁ ରୋଟର୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡ୍ରମ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ରୋକାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ସେବା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଏ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -26-2022 |